WAŻNE

 

Rewalidacja Indywidualna

   Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwią mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia Oddziaływania rewalidacyjne polegają na usprawnianiu najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych oraz kompensowaniu i korygowaniu przyczyn lub przejawów zaburzeń umożliwiając prawidłowy rozwój i uczenie się.

 

Terapia w ramach Rewalidacji Indywidualnej ma na celu:

 • rozwijanie i doskonalenie zmysłów
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnych i motorycznych
 • wdrażanie do samoobsługi i zaradności życiowej
 • ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
 • kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych
 • rozwój i doskonalenie mowy
 • rozwój i doskonalenie myślenia, koncentracji uwagi
 • korygowanie niepożądanych zachowań
 • wspomaganie nauki czytania, pisania, pojęć matematycznych

Praca terapeutyczna z uczniem prowadzona jest na podstawie przeprowadzonej diagnozy i skonstruowanego na jej podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.

 

Zajęcia prowadzą oligofrenopedagodzy.

 

 

     ri_1a ri_3a ri_2a