WAŻNE

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Dostosowuje metody kształcenia i wychowania do możliwości intelektualnych uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, w tym w normie intelektualnej, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W Ośrodku funkcjonuje również PRZEDSZKOLE SPECJALNE oraz, od 2015 roku, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

 

Nasza Misja

   Misją Ośrodka jest zapewnie każdemu uczniowi warunków umożliwiających każdemu wszechstronny rozwój na miarę własnych potrzeb i możliwości. Celem wszelkich działań edukacyjno – wychowawczych jest wykształcenie ucznia samodzielnego, wrażliwego, otwartego na problemy innych.

   Uczniowie mają możliwość korzystania z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, pracy metodami aktywnymi. Nad ich rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

   Rodzice są współautorami i aktywnymi uczestnikami życia Ośrodka. SOSW w Giżycku umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 Zapewniamy

  1. wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  2. bardzo dobrą bazę lokalową
  3. nowoczesne wyposażenie pracowni specjalistycznych
  4. szeroko pojętą indywidualizację metod i form nauczania
  5. codzienne obiady i zajęcia w ramach świetlicy szkolnej
  6. poradnictwo dla rodziców

 Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Giżycki.