WAŻNE

Projekt „Uczmy się od siebie"

Projekt „Uczmy się od siebie" realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska i wdrażany przez trzech partnerów:
• Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku (Partner Wiodący) reprezentujący Powiat Giżycki
• Administrację Miasta Alytus
• Szkołę Rzemiosł Artystycznych w Alytus
jest kolejnym efektem współpracy pomiędzy Powiatem Giżyckim i Miastem Alytus (siódmym wspólnym projektem).

Tym razem adresowany jest on przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie:

• to właśnie one po wakacjach rozpoczną naukę w wyremontowanych i dostosowanych do ich potrzeb szkołach w Giżycku (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) i w Alytus (Szkoła Rzemiosł Artystycznych);
• to one uczestniczyły we wspólnych warsztatach artystycznych zorganizowanych w Polsce i na Litwie, z pewnością będą uczestniczyć też w kolejnych warsztatach organizowanych w ramach dalszej współpracy pomiędzy szkołami;
• to one korzystać będą ze sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych zakupionych w ramach projektu;
• wreszcie to one będą odbiorcami opracowanej w ramach projektu innowacji pedagogicznej wprowadzonej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku i to one skorzystają z wymiany doświadczeń w zakresie metod nauczania stosowanych przez obie szkoły - doświadczeń zdobytych przy opracowywaniu koncepcji innowacji pedagogicznej Wykorzystanie elementów kształcenia artystycznego do stymulowania rozwoju intelektualnego i sprawności manualnej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, podczas warsztatów artystycznych, podczas konferencji Metody wychowawcze stosowane w celu wykształcenia u uczniów nawyków poszanowania infrastruktury publicznej na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus i Kształcenie zawodowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Alytus i Giżycku.

Ponadto, projekt stworzył możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami i ich zastosowania w praktyce w zakresie modernizacji zabytkowych oraz adaptowanych budynków edukacyjnych w Polsce i na Litwie (spotkanie tematyczne w Alytus) jak również metod osiągania wysokiej wydajności energetycznej w adaptowanych i zabytkowych budynkach edukacyjnych (spotkanie tematyczne w Giżycku).

Opis działań projektu „Uczmy się od siebie"

Projekt obejmuje następujące działania:

1. Przebudowa budynków szkół w Giżycku i Alytus
Projekt obejmuje modernizację dwóch obiektów: budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku i budynku Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus.

Przebudowa budynku SOSW w Giżycku obejmowała dostosowanie byłego budynku hotelu do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących szkoły. Zostało wykonane nowe ocieplenie oparte na materiałach niepalnych i nieulegających stopieniu w wysokiej temperaturze czyli wełnie mineralnej i płytach winylowo-cementowych. Rodzaj ocieplenia wzorowany był na technologii stosowanej przy remontach szkół w Alytus. Ponadto budynek został rozdzielony specjalnymi drzwiami na strefy pożarowe, zostało wykonane oświetlenie ewakuacyjne, zainstalowany system oddymiania, wykonana niepalna i antypoślizgowa posadzka, a nowe odpowiednio szerokie drzwi otwierają się we właściwym kierunku. Przy budynku powstała także metalowa ewakuacyjna klatka schodowa spełniająca wymogi przeciwpożarowe. Dodatkowo budynek został poprawiony pod względem budowlanym
Przebudowa zabytkowego, drewnianego budynku Szkoły w Alytus objęła wymianę okien i drzwi na drewniane o wyglądzie nawiązującym do tych z dziewiętnastego wieku, ale o współczesnych własnościach termoizolacyjnych (jak w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych), generalny remont dachu z solidnym ociepleniem oraz ocieplenie ścian wełną mineralną i pokrycie ich elewacją z desek. W rezultacie budynek wygląda jak przed stu laty, ale ma własności termoizolacyjne jak współczesne budynki
Sposób prowadzenia tych modernizacji uzasadnia nazwę projektu „Uczmy się od siebie".

2. Zakup sprzętu dydaktycznego
W ramach projektu zakupiono komputery stacjonarne z oprogramowaniem, tablice interaktywne z oprogramowaniem oraz telewizory plazmowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.

3. Organizacja spotkania tematycznego „Modernizacja zabytkowych i adaptowanych budynków edukacyjnych w Polsce i na Litwie" dla projektantów, przedstawicieli przedsiębiorców, użytkowników budynków edukacyjnych, nauczycieli i uczniów szkół budowlanych. Spotkanie zorganizowane w Alytus przeprowadzili eksperci z Polski i z Litwy – wykładowcy uczelni technicznych, wydziałów budownictwa. Elementem spotkania było oglądanie termomodernizacji budynku szkoły w Alytus oraz innych budynków na terenie miasta, które zostały ocieplone i budynków aktualnie ocieplanych.

4. Organizacja spotkania tematycznego „Metody osiągania wysokiej wydajności energetycznej w adaptowanych i zabytkowych budynkach edukacyjnych" dla projektantów, przedstawicieli przedsiębiorców, użytkowników budynków edukacyjnych, nauczycieli i uczniów szkół budowlanych. Spotkanie zorganizowane w Giżycku przeprowadzone zostało przez ekspertów (projektantów/ wykonawców/ kierowników budów mających doświadczenie odpowiednio w obiektach adaptowanych i/lub zabytkowych). Elementem spotkania było zwiedzanie obiektów zabytkowych, w których nastąpiło zwiększenie wydajności energetycznej dzięki zrealizowanym pracom termomodernizacyjnym, z zachowaniem ich zabytkowego charakteru (budynki I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zamku w Giżycku).

5. Doskonalenie warunków merytorycznych pracy szkół.
W ramach tego działania została opracowana koncepcja innowacji pedagogicznej Wykorzystanie elementów kształcenia artystycznego do stymulowania rozwoju intelektualnego i sprawności manualnej uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, która zostanie wprowadzona przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy już w roku szkolnym 2014/2015.

6. Organizacja konferencji
W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje:
• Metody wychowawcze stosowane w celu wykształcenia u uczniów nawyków poszanowania infrastruktury publicznej na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus
• Kształcenie zawodowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Alytus i Giżycku

7. Organizacja dwóch pięciodniowych warsztatów artystycznych
Pierwsze warsztaty odbyły się w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Alytus , drugie zorganizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku. Warsztaty przeprowadzili nauczyciele szkoły w Alytus i w Giżycku, prezentując stosowane w szkołach techniki. Efektem warsztatów są prace, które zostaną wykorzystane w przyszłości jako dekoracje szkół i rezultaty projektu. W warsztatach wzięła udział 48 osobowa grupa (20 uczniów i 4 nauczycieli z każdej szkoły). W ramach projektu zakupiono materiały i stroje robocze dla wszystkich uczestników. Zdjęcia wykonanych podczas warsztatów prac uczniów pojawią się również w kalendarzu, który zostanie rozdany podczas konferencji podsumowującej.

8. Promocja projektu

Elementem promocji projektu są:

  • Tablice informacyjne o projekcie, które po zakończeniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi
  • Oznakowanie zakupionego sprzętu i urządzeń naklejkami informacyjnymi
  • Artykuły w prasie
  • Informacja o projekcie na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie i stronach internetowych Powiatu Giżyckiego i Administracji Miasta Alytus
  • Roll-up umieszczany podczas wszystkich wydarzeń, tj. spotkań, konferencji i warsztatów
  • Gadżety promocyjne w postaci ekologicznych toreb na zakupy z odpowiednim oznakowaniem
  • Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt dodatkowo otrzymają kalendarze ścienne z fotografiami prac uczniów wykonanych podczas warsztatów

 

Program konferencji


 logo film Film prezentujący działania w projekcie

Międzynarodowy obóz sportowy

Podczas wakacji w dniach 07 – 13 lipca 2014 r. nasi uczniowie uczestniczyli w międzynarodowym obozie sportowym, w ramach realizacji projektu z Programu Litwa - Polska - Rosja, który odbył się Olsztynie.
Do stolicy Warmii i Mazur zjechała się młodzież z zaprzyjaźnionych regionów: Niemana, Obwód Kaliningradzki w Rosji, Jurbarkasa na Litwie i Powiatu Giżyckiego z Polski, by wypoczywać intensywnie trenując i bawiąc się.

Oprócz regularnych treningów sportowych - co było motywem przewodnim obozu - na pięknych obiektach udostępnionych przez organizatorów, młodzież poznawała również historię i piękno regionu na wycieczkach fakultatywnych (m.in.: zwiedzanie Giżycka i jego atrakcji czy samego Olsztyna).
Uczestnicy mogli także wypoczywać i regenerować siły, korzystając z uroków lata oraz bogatej oferty rekreacyjnej miasta- gospodarza tej imprezy.
Obóz był bardzo udany.
Oprócz doskonalenia sportowych umiejętności i możliwości ich sprawdzenia w rywalizacji sportowej, zawartych zostało wiele nowych, również międzynarodowych przyjaźni.
Wszyscy z nadzieją myślą już o kolejnym roku oraz o kolejnym spotkaniu się, w sportowej atmosferze z nowymi-starymi przyjaciółmi.


 

Pieczenie pizzy w restauracji Kuchnie Świata

W dniach 9 i 11 czerwca 2014r zespoły edukacyjne D i G oraz Beata Wójcik z kl. II Z udali się do Kuni Świata by upiec swoją pizzę. Właścicielka restauracji zaprosiła uczniów, którzy wcześniej brali udział w konkursie kulinarnym w Olecku pod hasłem „Smaki 2014" oraz ich kolegów z klas.
Każdy mógł wykazać się umiejętnością dobierania smaków do swojej pizzy, która to potem została upieczona przez panią obsługującą piec.
I gotowe, można jeść!
Smacznego !!!
Do Kuchni Świata udała się także Ewelina Frydrycy z nauczania indywidualnego wraz z mamą.

Barbara Jaczyńska


 

Ostatnie pożegnanie 

"Umiera się nie po to, by przestać żyć, ale po to, by żyć inaczej
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci."
Wisława Szymborska


Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 12.07.2014 r na Cmentarzu Komunalnym w Giżycku pożegnaliśmy naszego drogiego przyjaciela Szkoły i byłego nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Pana Henryka Potockiego.
Pan Henryk wraz z żoną Genowefą jako pierwsi w Giżycku podjęli pracę w klasach specjalnych przy ówczesnej Szkole Podstawowej nr 1.
Grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego składają wyrazy współczucia żonie – Pani Genowefie oraz Rodzinie zmarłego.


 

Konkurs plastyczny "Zdrowa i aktywna rodzina"

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA" oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku był organizatorem KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWA I AKTYWNA RODZINA".

Podstawowym przesłaniem konkursu było promowanie pozytywnych skojarzeń z pojęciem rodziny. Wszyscy powinni czuć się w niej dobrze niezależnie od wieku oraz posiadanych talentów i predyspozycji. Rodzina jest jak kalejdoskop, w którym przeplatają się losy wielu osób, tworząc niepowtarzalną kompozycję.
Chcieliśmy, aby dzieci stworzyły plastyczny wizerunek rodziny aktywnej, w której nie ma miejsca na nudę, w której ciągle coś się dzieje.

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny "Zdrowa i aktywna rodzina"