WAŻNE

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku . Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SOSW Giżycko o nazwie www.soswgizycko.pl
Daty publikacji i aktualizacji: 2021.03.31
Data publikacji strony internetowej: 2018.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia:2021.03.31
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SOSW w Giżycku.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu:516 426 193. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
koordynator: Dyrektor SOSW
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycko przy ul. Białostockiej 3:
1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne oznaczone „A”, wejście boczne „B”, wejście boczne „C” (od strony boiska) oraz wejście „D” (od strony kuchni). Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu . Do głównego wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób na wózkach inwalidzkich.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek wyposażony jest w zewnętrzną windę umożliwiającą przemieszczanie się między parterem, piętrem pierwszym oraz piętrem drugim. Wejście do windy umieszczone jest wprost z poziomu terenu.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku na drzwiach zamieszczone są symbole AAC, które informują o charakterze pomieszczenia. Kosze na śmieci oznaczone są symbolami AAC.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się poza terenem placówki na ogólnodostępnym parkingu przed szkołą.
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Oświadczenie sporządzono: 2021.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr tel.: 87 428 36 59, 516 426 193