WAŻNE

Kampania bohater   – Jan Brzechwa patronem

program edukacyjno -  wychowawczy realizowany przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku

 

W roku szkolnym 2008/2009 zrodziła się idea nadania imienia Ośrodkowi Szkolno -Wychowawczemu w Giżycku i rozpoczęta została procedura wyboru patrona. Realizacja związanych z nią zadań zaplanowana została na dwa lata, tak by ostateczne efekty i ich wdrożenie zbiegły się z obchodami 40-lecia placówki tj. na 2010 rok.

W wyniku podjętych działań została wyłoniona i zaprezentowana w kwietniu 2009 r. kandydatura Jana Brzechwy, jako oficjalnego patrona Ośrodka. Wybraliśmy osobę, która będzie symbolizowała naszą placówkę.

Wszystkie dzieci wierzą, że celem życia jest radość. To dzięki niej mogą zapomnieć o wszystkim, co przykre. Dlatego w literaturze, a przede wszystkim w poezji dziecięcej, najlepszą formą kontaktu z dzieckiem jest atmosfera zabawy. Tak też pojmował poezję dla dzieci Jan Brzechwa. Jego wiersze poprzez radosną zabawę uczą. Zasłużył sobie Jan Brzechwa na patronat naszej placówki, ale równocześnie zasłużyli sobie na niego nasi uczniowie.

Program edukacyjny „Kampania bohater – Jan Brzechwa patronem" został opracowany w celu przybliżenia sylwetki i twórczości Jana Brzechwy oraz wywołania wśród dzieci i młodzieży zainteresowania twórczością literacką pisarza. Skierowany on jest do uczniów zespołów edukacyjnych, szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej naszego Ośrodka.

 

Adresaci programu:

Uczniowie SOSW w Giżycku

 

Czas realizacji:

IX 2009 – VI 2010 r.

 

Koordynatorzy programu:

Marzena Orłowska

Małgorzata Klimiuk

Barbara Jaczyńska

Katarzyna Miciukiewicz


Cele główny

 • przybliżenie sylwetki i twórczości Jana Brzechwy 

 

Cele projektu

 1. promowanie idei wyboru i nadania patrona placówce
 2. poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości Jana Brzechwy
 3. doskonalenie umiejętności czytania i recytacji
 4. promowanie dziecięcej poezji
 5. wyzwalanie twórczej aktywności ( werbalnej, plastycznej, ruchowej)
 6. promowanie różnorakich uzdolnień uczniów i przygotowanie do publicznych wystąpień
 7. doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 8. włączenie wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców w przygotowania do nadania Ośrodkowi imienia

 

Spodziewane efekty

Uczniowie:

 1. znają życie i twórczość Jana Brzechwy
 2. identyfikują poznane utwory z postacią autora
 3. wyrabiają nawyk czytania, doskonalą technikę czytania, rozwijają sposób pięknego czytania i umiejętność czytania ze zrozumieniem
 4. nabywają umiejętność poszukiwania materiałów w różnych źródłach wiedzy
 5. wykorzystują w praktyce zdobyte informacje
 6. rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze, teatralne, plastyczne, wokalne
 7. rozwijają inwencję i pomysłowość podczas projektowania i realizacji różnorodnych form działalności
 8. kształtują wrażliwość, empatię i tolerancję w oparciu o wartości płynące z twórczości patrona  

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

 1.  

Tydzień głośnego czytania

wrzesień

nauczyciele uczący j.polskiego

 

2.

Działalność  Akademii Jana Brzechwy w internacie

wrzesień -   czerwiec

K.Miciukiewicz

Zał.

plan pracy internatu

3.

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka Słowa”

październik

M.Orłowska

M.Jankowska - Lichacz

 

4. 

Poranki z Brzechwą

październik - maj

nauczyciel bibliotekarz

wychowawcy klas

szkoła podstawowa

zespoły edukacyjne

5. 

Konkurs recytatorski dla uczniów zespołów edukacyjnych szkoły podstawowej

listopad

D.Szczęsna

J.Andrusziewicz

I.Duda

M.Klimuk

 

6. 

Konkurs literacki „Wierszyk dla…”

I półrocze

E.Kobielska

gimnazjum

szkoła zawodowa

7. 

„W krainie Jana Brzechwy” – półzimowisko dla uczniów zespołów terapeutycznych

styczeń

K.Andrzejewska

 

8. 

Szkolny Konkurs plastyczny „Bajkowy świat Brzechwy”

luty

B.Jaczyńska

M.Orłowska

M.Jankowska - Lichacz

 

9. 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bajkowy świat Brzechwy” dla SOSW im. J.Brzechwy

luty

B.Jaczyńska

M.Orłowska M.Jankowska - Lichacz

finał  w ramach Dnia Teatru

10.

Bieg Brzechwy – mini gra terenowa

marzec

C.Broszkowski

przywitanie wiosny

11.

Konkurs wiedzy o życiu   i twórczości Jana Brzechwy

 • zespoły edukacyjne
 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum  i szkoła zawodowa

luty - maj

I.Grądzka

M.Jankowska – Lichacz

I.Duda

B.Jasudowicz

G.Milczarek

 

12.

Konkurs literacki „Jestem autorem baśni

II półrocze

E.Kobielska

gimnazjum

szkoła zawodowa

13.

Festyn Integracyjny SZANSA „W Brzechwolandii”

maj/czerwiec

koordynator festynu

Festyn organizowany przez Stowarzyszenie SZANSA przy współpracy SOSW

14.

Dzień Teatru – „Brzechwa Dzieciom”

czerwiec

J.Andruskewicz

W.Pacześniak

w  ramach obchodów Dnia Dziecka

15.

Godziny wychowawcze – realizacja tematyki związanej z życiem i twórczością J.Brzechwy

cały rok szkolny wrzesień - czerwiec

wychowawcy klas

Zał

tematyka godzin

16.

Wyjazd do teatru/kina

wrzesień - czerwiec

dyrektor

 

17.

Organizacja spotkania z córką Brzechwy

wrzesień - czerwiec

dyrektor

 

18.

Nawiązane współpracy z SOSW im. J.Brzechwy

działania całoroczne

dyrektor

 

19.

Świetlicowy konkurs jednego utworu J.Brzechwy

wg. Planu pracy świetlicy

A.Śmierska

 

20.

Konkurs na prezentację multimedialną o Brzechwie

zgodnie z rozkładem zajęć z informatyki

K.Rzeczycka

Zał

wykaz  tematów zajęć

21.

Realizacja zajęć w pracowni internetowej „Multimedialny świat Jana Brzechwy”

zgodnie z rozkładem zajęć

nauczyciele informatyki, RI, logopedii

Zał

wykaz tematów zajęć

22.

Brzechwa w piosence – konkurs muzyczny

II półrocze

K.Andrzejewska

 

23.

Zajęcia biblioteczne w Miejskiej Bibliotece

wg. odzielnego harmonogramu

nauczyciel bibliotekarz

szkoła podstawowa

zespoły edukacyjne

24.

Spotkanie z pisarzem „Skąd się bierze inspiracja?”

wrzesień - czerwiec

 

gimnazjum

szkoła zawodowa

25.

Rajd dla uczniów mieszkających w internacie

zgodnie  planem pracy internatu

P.Augustyniak

 

26.

Projekt znaczka – orderu (inspiracja literaturą Brzechwy)

zgodnie  planem pracy internatu

D.Wasilewska

realizacja projektu w miarę możliwości od roku szkolnego 2010/2011

27.

Wieczorynki  - internat młodsza grupa

zgodnie  planem pracy internatu

A.Przeomiec

L.Zahorska

 

28.

Wieczory poezji -  internat grupa starsza

zgodnie  planem pracy internatu

M.Pouch

A.Szafranowicz

 

29.

Zajęcia świetlicowe inspirowane życiem i twórczością Jana Brzechwy

zgodnie  planem pracy świetlicy

A.Śmierska

Zał

wykaz z planu pracy świetlicy

30.

Zajęcia biblioteczne inspirowane życiem i twórczością Jana Brzechwy

zgodnie  planem pracy biblioteki

M.Orłowska

Zał

wykaz z planu pracy biblioteki

31.

Informowanie społeczności szkolnej, rodziców i innych osób zainteresowanych o realizacji programu  poprzez:

 • szkolnego biuletynu
 • stronę internetową Ośrodka
 • gazetkę szkolną
 • gazetki tematyczne na holu szkoły

 

 

wrzesień

bieżąco

I,II półrocze

na bieżąco

 

A.Przełomiec

A.Szafranowicz

K.Rzeczycka

opiekunowie gazetki

A.Śmierska

Samorząd Uczniowski

 

 

 

EWALUACJA

 

W pracach nad realizacją projektu przybliżającego życie i twórczość Jana Brzechwy, istotną rolę odgrywa dokonanie jego ewaluacji.

Zdiagnozowanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów odbędzie się poprzez ankietę przeprowadzoną na początku i na końcu roku szkolnego.

Ewaluacja dotyczyć będzie:

 1. przebiegu realizacji założonych celów i spodziewanych efektów,
 2. aktywności uczniów podczas proponowanych zajęć
 3. podjętych działań edukacyjno – wychowawczych

 

 

Zakończenie

 

Zawarte w programie działania kontynuowane będą w kolejnych latach pracy Ośrodka. 

Kolejnym krokiem jest rozwój i doskonalenie podjętych przedsięwzięć m.in. rozwijanie współpracy z Ośrodkami im. J.Brzechwy na terenie kraju, oraz wprowadzenie do wewnętrznego systemu oceniania i nagradzania – orderu Jana Brzechwy.

Zakończenie realizacji zadań projektu nie oznacza zakończenia działań naszej kampanii.

 

Data……………………..

 

ANKIETA EWALUACYJNA

 

Klasa……………………..                                                           Pleć………………………

 

Przeczytaj uważnie pytania i napisz odpowiedzi.

 1. Kim jest Jan Brzechwa?

…………………………………………………………………………………........…………………………………………………

 1. Wypisz znane Ci wydarzenia z życia J.Brzechwy.

……………………………………………………………………………….......................………………………………………..

 1. Wypisz znane Ci utwory J.Brzechwy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 1. Kto to jest patron?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dziękuję!