WAŻNE

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do szkoły podstawowej (kl. I-VIII):

 • aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • karta zgłoszenia (wzór do pobrania)
 • świadectwo szkolne (przy zmianie placówki)
 • aktualne zdjęcie
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)

Dokumenty należy składać w sekretariacie SOSW Giżycko do końca czerwca.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie podania o przyjęcie do szkoły w późniejszym terminie.

Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji.

Inne dokumenty:

 • karta zgłoszenia do internatu (wzór do pobrania)
 • kwestionariusz dla rodziców/ opiekunów prawnych kandydata do internatu (wzór do pobrania)
 • oświadczenie dotyczące przywożenia oraz odbierania wychowanka z internatu (wzór do pobrania)
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowanka na wykonywanie badania profilaktycznego/kontrolnego (wzór do pobrania)
 • zgoda na wychodzenie bez nadzoru wychowawcy z internatu do szkoły/ ze szkoły do internatu (wzór do pobrania)
 • zgoda na podawanie leków (wzór do pobrania)
 • zgoda na samodzielne wyjścia popołudniowe z internatu (wzór do pobrania)