WAŻNE

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Giżycku

 Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia (po ukończeniu gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej);

 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • karta zgłoszenia (wzór do pobrania)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • informacja lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (wzór do pobrania)
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - dotyczy zawodów bezpośrednio związanych z żywnością (badanie bezpłatne tylko ze skierowaniem ze szkoły; druk skierowania do odebrania w sekretariacie SOSW)
 • aktualne 2 zdjęcia

Dokumenty należy składać w sekretariacie SOSW Giżycko do końca czerwca.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie podania o przyjęcie do szkoły w późniejszym terminie.

Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji.

Inne dokumenty:

 • karta zgłoszenia do internatu (wzór do pobrania)
 • kwestionariusz dla rodziców/ opiekunów prawnych kandydata do internatu (wzór do pobrania)
 • oświadczenie dotyczące przywożenia oraz odbierania wychowanka z internatu (wzór do pobrania)
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowanka na wykonywanie badania profilaktycznego/kontrolnego (wzór do pobrania)
 • zgoda na wychodzenie bez nadzoru wychowawcy z internatu do szkoły/ ze szkoły do internatu (wzór do pobrania)
 • zgoda na podawanie leków (wzór do pobrania)
 • zgoda na samodzielne wyjścia popołudniowe z internatu (wzór do pobrania)

KOMPLETNĄ dokumentację należy składać w gabinecie dyrektora mgr Katarzyny Rzeczyckiej (lub w sekretariacie szkoły) 

Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

W sprawach rekrutacji oraz organizacji kształcenia należy kontaktować się z Dyrektorem Ośrodka mgr Katarzyną Rzeczycką.