WAŻNE

W styczniu 2010r. rozpoczęła się realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1.      „Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Powiatu Giżyckiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dnia 2 stycznia Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w imieniu Powiatu Giżyckiego rozpoczął realizację projektu współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel ogólny:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi

Cele szczegółowe:

- podniesienie poziomu funkcjonowania psychoruchowego osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- zwiększenie możliwości dzieci niepełnosprawnych do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i w dorosłym życiu,

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci projektu:

Projektem zostanie objętych 75 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym/ 34 osoby w stopniu lekkim i 41 osób w stopniu umiarkowanym i znacznym/.

Działania w projekcie - zajęcia specjalistyczne

Zaplanowane zajęcia zawierają w sobie kompleksowość oddziaływań wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych.

a)Polisensoryczne wspomaganie rozwoju dziecka

b) Zajęcia regulujące stan psychofizyczny organizmu terapią EEG Biofeedback.

c) Zajęcia wspomagające rozwój intelektualny dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych.

d) Zajęcia wspomagające rozwój intelektualny dzieci lekko upośledzonych

e) Zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych

Łącznie w ramach działania zostanie przeprowadzonych 1 200 godzin zajęć.

W ramach projektu zakupiony zostanie fotel z oparciem do terapii Biofeedback, który pozwoli skutecznie przeprowadzić terapię (wykorzystywany fotel do tej pory nie spełnia warunków zapewniających skuteczność terapii). oraz komputer wraz z oprogramowaniem, gry edukacyjne (np.planszowe) oraz edukacyjne programy multimedialne, które przyczynią się do usprawnienia technik pisania, czytania  oraz rozwoju funkcji poznawczych osób uczestniczących w projekcie.

Rezultaty twarde:

- 75 osób skorzysta z zajęć specjalistycznych - dokumentacja projektu, dzienniki zajęć.

Rezultaty miękkie:

- Wzrost motywacji do uczenia się i wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce - analiza frekwencji na zajęciach, obserwacja, kwestionariusze

- wzrost poziomu samodzielności i aktywności własnej uczestników projektu - ocena zostanie dokonana na podstawie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych oraz kwestionariuszy,

- wzrost umiejętności samoobsługi - do oceny posłuży diagnoza dydaktyczna oraz kwestionariusze,

- wzrost umiejętności szkolnych, jakimi są liczenie, czytanie, czy pisanie - na podstawie dokumentacji projektu, diagnozy dydaktycznej oraz kwestionariuszy,

- wzrost umiejętności komunikacyjnych - najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat tego rezultatu dostarczą kwestionariusze, ale również diagnoza dydaktyczna,

- wzrost poziomu samodzielności i aktywności własnej uczestników projektu - diagnoza dydaktyczna, kwestionariusze,

- podniesienie poziomu funkcjonowania w poszczególnych sferach funkcjonowania(samoobsługa, komunikacja, rozwój ruchowy, techniki szkolne) u co najmniej 30% uczestników projektu - porównanie wyników sporządzonych na podstawie przeprowadzonych diagnoz testami Schoplera lub Gunzberga na początku i na końcu trwania projektu.

Wszystkie działania realizowane są na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko.

Koordynatorem Projektu jest Pani Małgorzata Czopińska - Dyrektor SOSW w Giżycku

tel./fax (87) 428 - 36 - 59

Informacje o realizacji projektu