WAŻNE

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Giżycku

 19

Mamy jeszcze wolne miejsca! Czekamy właśnie na Ciebie!

Branżowa Szkoła I stopnia  nr 2 obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem i zespołem Aspergera, w tym w normie intelektualnej oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Za główny cel stawiamy sobie przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej i do  możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Rekrutację uczniów przeprowadzamy w oparciu o zasady powszechnej dostępności.

Młodzieży zapewniamy możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, Ośrodka (internatu) - nieodpłatne zakwaterowanie, płatne koszty wyżywienia, biblioteki, świetlicy, gabinetów terapii, pracowni komputerowej, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

Kierunki kształcenia w Szkole branżowej I stopnia

 1. kucharz 
 2. pracownik pomocniczy mechanika
 3. pracownik pomocniczy stolarza
 4. asystent fryzjera
 5. piekarz 
 6. cukiernik 
 7. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
 8. tapicer
 9. murarz-tynkarz
 10. mechanik pojazdów samochodowych
 11. stolarz
 12. fryzjer

1.  Praktyki odbywają się u pracodawców na terenie miasta Giżycko (i innych miast w zależności od zamieszkania ucznia)

2.  Umożliwiamy zdobycie umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

3. Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w systemie kursów dokształcających, organizowanych poza szkołą przez CKU  w Giżycku (w każdym roku nauki odbywa się 1 miesięczny kurs dokształcający)

* Warunkiem rozpoczęcia praktyk na kierunkach kucharz, cukiernik, piekarz, pracownik obsługi hotelowej, asystent fryzjera  jest posiadanie ważnej pracowniczej książeczki zdrowia. Skierowanie na badania wydaje lekarz rodzinny. Książeczkę zdrowia uczeń dostarcza pracodawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 info zawody 1   info zawody 2 
 Informator o Branżowej Szkole I stopnia nr 2              Prezentacja Brażowej Szkoły I stopnia nr 2

KOMPLETNĄ dokumentację należy składać w gabinecie dyrektora mgr Katarzyny Rzeczyckiej (lub w sekretariacie szkoły)

Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły


54 48 55


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły w dniach nauki w godz. 8:00 - 15:00.

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla uczniów gimnazjum w ich placówce macierzystej.

W sprawach rekrutacji oraz organizacji kształcenia należy kontaktować się z Dyrektorem Ośrodka mgr Katarzyną Rzeczycką

56