WAŻNE

logo_regulamin

 

Regulamin Biblioteki

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

w Giżycku

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, w której wykorzystuje się gromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami, zaspakaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów, wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Biblioteka szkolna służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, rozbudza i rozwija potrzeby uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą, współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz innych typów bibliotek
3. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy ośrodka oraz rodzice.
4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
6. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko w liczbie do dwóch egzemplarzy, na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych
przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń.
7. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie.
8. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
9. Nie wolno pozostawiać w bibliotece wypożyczonych książek bez wypisania ich z karty czytelnika.
10. W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję nauczyciel bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej zwrot przed upływem terminu.
11. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu książkę.
12. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
13. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
14. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
15. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, jest łącznikiem pomiędzy bibliotekami publicznymi i pedagogiczną.
16. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
17. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu lub po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, wydania zbliżonego tematycznie. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
18. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
19. Zasady korzystania z czytelni:
a) w czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego,
b) książek, czasopism oraz płyt CD nie można wynosić poza czytelnię,
c) zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
d) do czytelni wchodzimy z czystymi rękami,
e) wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania materiałów bibliotecznych oraz wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania,
f) czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.

ZASADY KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom oraz pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
2. Użytkownik MCI ma możliwość indywidualnego przeglądania stron WWW i poczty elektronicznej.
3. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.
4. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
5. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
6. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
7. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:
a) sprawdzić stan sprzętu,
b) zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości.
8. Niedozwolone jest:
a) kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania.
b) instalowanie własnych programów,
c) kasowanie programów zainstalowanych,
d) dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,
e) samowolne manipulowanie sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy,
f) podłączanie własnych urządzeń,
g) korzystanie ze stron WWW o treści brutalnej, przeznaczonych tylko dla dorosłych itp.
9. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel bibliotekarz może zlecić korzystanie ze słuchawek.
10. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (uszkodzenie sprzętu, zawirusowanie).
11. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
12. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
13. Za nieprzestrzeganie w/w zasad użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z Pracowni Multimedialnej na określony czas.